Hammel Kunstforening

Om Hammel Kunstforening

På denne side finder du information om:

Vedtægter

Bestyrelsen

Auktionsregler

Fakta om galleriet i Kulturhuset Inside

Medlemskab af Hammel Kunstforening

Vedtægter


§ 1.

Foreningens navn er: Hammel Kunstforening.

§ 2. Formål


Foreningens formål er at virke til fremme af interessen for kunst. Dette søger foreningen så vidt muligt realiseret

a. ved afholdelse af udstillinger, foredrag, eller lignende, eventuelt i samarbejde med andre foreninger.

b. ved indkøb af kunst for foreningens overskud til bortaktionering på auktion, blandt medlemmerne umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

c. ved at virke for kunstnerisk udsmykning af egnede offentlige lokaler og pladser.

§ 3. Medlemmer

Som medlem kan optages alle, der har interesse for foreningens formål.

§ 4. Indmeldelse

For et medlemskab betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling og forfalder pr. 1. februar. Ved indmeldelse i årets løb, betales fuldt kontingent for det løbende år. Medlemskab kan udstedes til enkeltpersoner, virksomheder og institutioner.

§ 5.

Medlemmerne har adgang til de af foreningen arrangerede foredrag, udstillinger og lignende og deltage i den årlige auktion om indkøbt kunst.

§ 6. Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling, hvert år i januar/februar måned. Indkaldelse til generalforsamling sker gennem kunstposten eller pr mail, som sendes til det enkelte medlem med mindst 14 dages varsel.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Regnskab for det forløbne år.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8. ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning eller skriftlig begæring underskrevet af mindst en tredjedel af medlemmerne. I begæringen skal anføres det eller de anliggender, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9.

Generalforsamlingen afgør de foreliggende spørgsmål ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af beslutninger angående ændringer i foreningens love eller foreningens opløsning. Til afgørelse af ændringer i lovene eller foreningens opløsning kræves, at mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer for ændringen eller opløsningen.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som leder foreningen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant vælges ligeledes for 2 år ad gangen.

Hvis der er 7 bestyrelsesmedlemmer, er i lige år er 3 medlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Hvis der er 6 bestyrelsesmedlemmer, er der hvert år 3 medlemmer på valg.
Hvis der er 5 bestyrelsesmedlemmer, er der i lige år 2 medlemmer på valg, og ulige år 3 medlemmer på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§ 11.

Beslutninger træffes af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved indkøb af kunstværker i henhold til § 2 skal dog mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne stemme for købet.

§ 12.

Formanden fordeler forretningerne indenfor bestyrelsen. Kassereren har ansvaret for, at foreningens indtægter og udgifter bogføres på behørig vis. Inden den ordinære generalforsamling fremlægges det reviderede regnskab for formanden i 8 dage til eftersyn for medlemmerne.

§ 13.

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening eller en af disse i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

§ 14. Regnskab

Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

§ 15. Foreningens opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om, om forhold vedrørende foreningens formue.

§ 16. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan endeligt, vedtages på en generalforsamling, hvis mindst ¾ af de fremmødte stemmer for. Hvis mindst halvdelen, men mindre end ¾ af de fremmødte stemmer for, skal ændringsforslaget sendes ud til urafstemning. Forslaget er vedtages, hvis mindst ½ af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 17.

Vedtægterne træder i kraft den 19.januar 2004.


Vi passer godt på dine private oplysninger!

Der er kommet nye regler omkring person data, som træder i kraft den 25. maj 2018
Disse regler gælder også foreninger, altså også for Hammel Kunstforening.

Reglerne skærper kravene til, hvordan vi i Hammel Kunstforening håndterer dine person oplysninger.

Derfor vil vi fortælle dig hvordan vi passer på dine oplysninger:

I Hammel Kunstforening bruger vi dit navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse til at identificere dig som medlem, samt at kunne sende dig informationer om Hammel Kunstforening og nyhedsbreve.


Alle er oplysninger, som medlemmer selv givet os ved indmeldelse. Desuden har vi en oversigt over de optjente point, som du som medlem optjener hvert år.

Du kan til hver en tid bede os om at slette disse informationer.

Alle personinformationer af vores medlemmer, er registreret i et regneark, således vi kan holde styr på medlemmers indbetaling samt optjente point. Regnearket opbevarer vi elektronisk, på en computer med begrænset adgang. Det er den pågældende kasserer der opbevarer dette regneark.

Du kan læse mere om den nye persondataforordning på www.frivillighed.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.BestyrelsenFormand:Talsmand og hjemmeside
Tina Halkiær Olesen - 25 70 01 10
hammelkunstforening@gmail.com
-----
Kasserer:
Ellen Birgit Eilenberg - 20 66 83 95
-----
Sekretær: Grafisk arbejder

Heidi Willisie Sønderby

-----
Facebook, Instagram, udstillerkontakt og Inside kontakt
Elisa Spørring

-----
Medlem:

Susanne Juul Hansen 
-----

Suppleant:

Tove Wellejus Albertsen 
-----


Auktionsregler


Hammel Kunstforening - Auktion over indkøbte værker

Generelle regler

Hvert medlem tildeles 50 point pr. år. Der kan dog max, opspares 300 point pr. medlem.

Ved udmeldelse af Hammel Kunstforening mister man alle opnåede point.

Hvert år i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling afholdes en auktion over de kunstgenstande, som bestyrelsen har indkøbt i årets løb.

”Auktionslisten” offentliggøres på Kunst Foreningens hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen, over de kunstgenstande, der bortauktioneres med angivelse af kunstner,  og værdi samt nr. på auktionen. Desuden angives, hvilket bestyrelsesmedlem (budmodtager), som et skriftligt tilbud skal sendes til, samt sidste frist for modtagelse af skriftlige tilbud.

Auktionarius udpeges af bestyrelsen før auktionen.

Til hvert medlem udleveres der før auktionen en opgørelse over hvor mange point, der står på kontoen. Der er mulighed for at købe point på selve auktionen, se regel nr. 3.

Regler ved den årlige kunstauktion

1. Kunstgenstandene bortauktioneres i rækkefølge efter det nummer, som de er tildelt på den liste, der er udleveret til medlemmerne.

2. Kun medlemmer af Hammel Kunstforening kan deltage i auktionen.

 

3. Point tildeles ved betaling af medlemskab og kan benyttes det efterfølgende år på auktionen i forbindelse med generalforsamlingen.

4. På auktionen kan der kun bydes med point. Ved afgivelse af skriftlige tilbud kan der ikke bydes med flere point, end medlemmet har på sin konto. Tilstedeværende medlemmer er ikke begrænset af det antal point, som de har på deres konto, da der på auktionen kan købes point (se punkt 4).
Point kan ikke sælges eller foræres væk, d.v.s. at medlemmerne ikke indbyrdes kan handle med point.

5. Når et medlem har opnået det højeste bud på en kunstgenstand, trækkes de budte point fra det pågældende medlems konto. Hvis kontoen herved bliver negativ, skal de manglende point tilkøbes. Omregningsprisen er 10 kr. pr. point.6. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i auktionen, kan der fremsendes skriftlige bud til bestyrelsen.

7. Alle skriftlige bud forsynes med dato og tidspunkt for modtagelsen. Et skriftligt bud er først modtaget, når det er ”formanden” i hænde. Såfremt der ved postombæring modtages flere enslydende bud på samme nummer, vil der blive trukket lod om hvilket bud, der bliver noteret som første modtager.

8. Et skriftligt bud er et maksimums bud. Auktionen starter ved det skriftlige bud, herefter kan de tilstedeværende byde op.


9. Skriftlige bud prioriteres først efter antal point og herefter efter modtagelsestidspunktet. D.v.s ved enslydende bud på samme nummer, vil det først modtagne tilbud opfattes som det højeste bud.

10. En kunstgenstand opnås af det medlem, som først byder det højeste antal pointJanuar 2023.

Hammel Kunstforening har udstillinger i galleriet på 1. sal i InSide i Hammel


 Billede: GALLERIET. Hammel Kunstforenings galleri i Kulturhuset INSIDE


Galleriet


Hammel Kunstforening har udstillinger i galleriet på 1. sal i InSide i Hammel.


Kulturhuset InSide stiller udstillingslokale – kaldet Galleriet – til rådighed for udstillinger fra Hammel Kunstforening.

Galleriet omfatter ét sammenhængende lokale på ca. 243 m2. Lokalet består af en forrest del på 12 x 6 meter.
Denne del bruges også af Cafe og Restaurant InSide, men væggene er til disposition for udstillinger. Det bageste lokale er på  18 x 9,5 meter. Kan i særlige situationer bruges af kulturhuset InSide til kurser/møder eller af Cafe og Restaurant InSide.

Ophængningsmeter:


Forreste del: 2 x 12 meter. Højde ophængningsskinner: 2,5 meter

Bagerste del: Langvæg: 18 meter (minus to døre); endevæg: 9,5 meter; langvæg: 16 meter; endevæg mod forreste del: 3,5 meter. Højde ophængskinner: 2,10 – 2,5 meter.

Hammel Bibliotek og kulturhus InSide
Dalvej 1, 8450 Hammel
Telefon: 8964 1501