VEDTÆGTER
 

Hammel Kunstforenings vedtægter:

§ 1.

Foreningens navn er: Hammel Kunstforening.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at virke til fremme af interessen for kunst. Dette søger foreningen så vidt muligt realiseret

a. ved afholdelse af udstillinger, foredrag, eller lignende, eventuelt i samarbejde med andre foreninger.

b. ved indkøb af kunst for foreningens overskud til bortaktionering på auktion, blandt medlemmerne umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

c. ved at virke for kunstnerisk udsmykning af egnede offentlige lokaler og pladser.

§ 3. Medlemmer.

Som medlem kan optages alle, der har interesse for foreningens formål.

§ 4. Indmeldelse.

For et medlemskab betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling og forfalder pr. 1. februar. Ved indmeldelse i årets løb, betales fuldt kontingent for det løbende år. Medlemskab kan udstedes til enkeltpersoner, virksomheder og institutioner.

§ 5,

Medlemmerne har adgang til de af foreningen arrangerede foredrag, udstillinger og lignende og deltage i den årlige auktion om indkøbt kunst.

§ 6. Generalforsamling.

Der afholdes generalforsamling, hvert år i januar/februarmåned. Indkaldelse til generalforsamling sker gennem kunstposten eller pr mail, som sendes til det enkelte medlem med mindst 14 dages varsel.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Regnskab for det forløbne år.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8. ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning eller skriftlig begæring underskrevet af mindst en tredjedel af medlemmerne. I begæringen skal anføres det eller de anliggender, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9.

Generalforsamlingen afgør de foreliggende spørgsmål ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af beslutninger angående ændringer i foreningens love eller foreningens opløsning. Til afgørelse af ændringer i lovene eller foreningens opløsning kræves, at mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer for ændringen eller opløsningen.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som leder foreningen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant vælges ligeledes for 2 år ad gangen.

Hvis der er 7 bestyrelsesmedlemmer, er i lige år er 3 medlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Hvis der er 6 bestyrelsesmedlemmer, er der hvert år 3 medlemmer på valg.
Hvis der er 5 bestyrelsesmedlemmer, er der i lige år 2 medlemmer på valg, og ulige år 3 medlemmer på valg.

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§ 11.

Beslutninger træffes af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved indkøb af kunstværker i henhold til § 2 skal dog mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne stemme for købet.

§ 12.

Formanden fordeler forretningerne indenfor bestyrelsen. Kassereren har ansvaret for, at foreningens indtægter og udgifter bogføres på behørig vis. Inden den ordinære generalforsamling fremlægges det reviderede regnskab for formanden i 8 dage til eftersyn for medlemmerne.

§ 13.

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening eller en af disse i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

§ 14 . Regnskab,

Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

§ 15. Foreningens opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om, om forhold vedrørende foreningens formue.

§ 16. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan endeligt, vedtages på en generalforsamling, hvis mindst ¾ af de fremmødte stemmer for. Hvis mindst halvdelen, men mindre end ¾ af de fremmødte stemmer for, skal ændringsforslaget sendes ud til urafstemning. Forslaget er vedtages, hvis mindst ½ af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 17.

Vedtægterne træder i kraft den 19.januar 2004.

Vi passer godt på dine private oplysninger!

Der er kommet nye regler omkring person data, som træder i kraft den 25. maj 2018
Disse regler gælder også foreninger, altså også for Hammel Kunstforening.

Reglerne skærper kravene til, hvordan vi i Hammel Kunstforening håndtere dine person oplysninger.

Derfor vil vi fortælle dig hvordan vi passer på dine oplysninger:

I Hammel Kunstforening bruger vi dit navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse til at identificere dig som medlem, samt at kunne sende dig informationer om Hammel Kunstforening og nyhedsbreve.

Alle er oplysninger, som medlemmer selv givet os ved indmeldelse. Desuden har vi en oversigt over de optjente point, som du som medlem optjener hvert år.

Du kan til hver en tid bede os om at slette disse informationer.

Alle personinformationer af vores medlemmer, er registreret i et regneark, således vi kan holde styr på medlemmers indbetaling samt optjente point. Regnearket opbevarer vi elektronisk, på en computer med begrænset adgang. Det er den pågældende kasserer der opbevarer dette regneark.

 Du kan læse mere om den nye persondataforordning på www.frivillighed.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

 

 


KUNSTFORENINGEN

   © Hammel Kunstforening  |  KULTURHUSET INSIDE - DK-Hammel  |  Tlf: +45 8696 3203  |  Web:  www.hammelkunstforening.dk  |