AUKTIONSREGLER
 

Hammel Kunstforening - Auktion over indkøbte værker

Generelle regler:

Hvert medlem tildeles 50 point pr. år. Der kan dog max, opspares 300 point pr. medlem.

Ved udmeldelse af Hammel Kunstforening mister man alle opnåede point.

Hvert år i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling afholdes en auktion over de kunstgenstande, som bestyrelsen har indkøbt i årets løb.

Der udsendes en ”Auktionsliste” over de kunstgenstande, der bortauktioneres med angivelse af kunstner, kunstværkets titel, pris samt nr. på auktionen. Desuden angives, hvilket bestyrelsesmedlem (budmodtager), som et skriftligt tilbud skal sendes til, samt sidste frist for modtagelse af skriftlige tilbud.

Auktionarius udpeges af bestyrelsen før auktionen.

Til hvert medlem udleveres der før auktionen en opgørelse over hvor mange point, der står på kontoen. Der er mulighed for at købe point på selve auktionen, se regel nr. 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Regler ved den årlige kunstauktion

1. Kunstgenstandene bortauktioneres i rækkefølge efter det nummer, som de er tildelt på den liste, der er udleveret til medlemmerne.

2. Kun medlemmer af Hammel Kunstforening kan deltage i auktionen.

3. På auktionen kan der kun bydes med point. Ved afgivelse af skriftlige tilbud kan der ikke bydes med flere point, end medlemmet har på sin konto. Tilstedeværende medlemmer er ikke begrænset af det antal point, som de har på deres konto, da der på auktionen kan købes point (se punkt 4).
For at købe point skal man have været medlem i mindst et år. Point kan ikke sælges eller foræres væk, d.v.s. at medlemmerne ikke indbyrdes kan handle med point.

4. Når et medlem har opnået det højeste bud på en kunstgenstand, trækkes de budte point fra det pågældende medlems konto. Hvis kontoen herved bliver negativ, skal de manglende point tilkøbes. Omregningsprisen fra point til kroner fastsættes af bestyrelsen og skal ligge ca. 50% over den pris, som et point koster gennem almindeligt medlemskab (fastsat til10 kr.).

5. Så længe et medlem har point på sin konto, kan medlemmet byde på auktionen og således opnå flere kunstgenstande på samme auktion.

6. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i auktionen, kan der fremsendes skriftlige bud til bestyrelsen.

7. Alle skriftlige bud forsynes med dato og tidspunkt for modtagelsen. Et skriftligt bud er først modtaget, når det er ”budmodtageren” i hænde. Såfremt der ved postombæring modtages flere enslydende bud på samme nummer, vil der blive trukket lod om hvilket bud, der bliver noteret som første modtager.

8. Et skriftligt bud er et maksimums bud. Auktionen starter for hver enkelt kunstgenstand ved det næsthøjeste bud. Herefter kan de tilstedeværende byde op.

9. Bestyrelsen byder for det medlem, som har afgivet det højeste skriftlige bud på en kunstgenstand.

10. Skriftlige bud prioriteres først efter antal point og herefter efter modtagelsestidspunktet. D.v.s ved enslydende bud på samme nummer, vil det først modtagne tilbud opfattes som det højeste bud.

11. En kunstgenstand opnås af det medlem, som først byder det højeste antal point.

12. Hvis et tilstedeværende medlem på auktionen byder samme antal point som et skriftligt bud, opfattes det tilstedeværende medlems bud at være kommet først og det tilstedeværende medlem opnår således den pågældende kunstgenstand.

13. Når et tilstedeværende medlem har afgivet et bud, skal bestyrelsen tilkendegive, om der er afgivet et skriftligt højere bud, men IKKE hvor højt.
Når det højeste bud (x point) fra de tilstedeværende er opnået, vil kunstgenstanden tilfalde den skriftlige byder, såfremt den skriftlige byder`s bud overstiger x point. Det antal point, der trækkes på den skriftlige byders konto, bliver følgende: Hvis der ikke er andre skriftlige bud, som overstiger x point, vil der blive trukket hvad der svarer til det højeste af disse + 1 point fra kontoen. Hvis der er andre skriftlige bud, som overstiger x point, vil der blive trukket, hvad der svarer til det højeste af disse + 1 point fra kontoen.

14. Hvis der fra et medlem er modtaget flere skriftlige bud, gøres følgende: Hvis medlemmet med sit bud opnår et nummer på auktionen, nedskrives kontoen med det antal point, der medgik til dette bud. Hvis medlemmets konto indeholder færre point, end der er budt på et efterfølgende nummer, nedskrives dette bud til det antal point, der står på kontoen, og der foretages en ny prioritering af de skriftlige bud, der er angivet på dette nummer.

15. Fortrydelseskøb. Hvis et medlem fortryder erhvervelsen af en kunstgenstand fra Hammel Kunstforenings auktion, vil Hammel Kunstforening gerne give medlemmet én chance til at skaffe sig af med denne genstand. Kunstgenstanden kan optages som et nummer på auktionen året umiddelbart efter erhvervelsen. Hvis kunstgenstanden bliver afsat på auktionen, trækkes det antal point, som udgjorde højeste bud, som
sædvanlig på købers konto. Det samme antal point indsættes så på sælgers konto. Hvis kunstgenstanden ikke bliver afsat, er kunstforeningen ikke forpligtiget til at foretage sig videre.

Januar 2008.

Hammel Kunstforening har udstillinger i
galleriet på 1. sal i InSide i Hammel.
 

 


KUNSTFORENINGEN

   © Hammel Kunstforening  |  KULTURHUSET INSIDE - DK-Hammel  |  Tlf: +45 8696 3203  |  Web:  www.hammelkunstforening.dk  |